Nhạc Đức Quan Âm



Nhân ngày vía Đức Quan Âm (ngày 19/2 Âm Lịch - Đản Sanh, ngày 19/6 Âm Lịch - Thành Đạo và  ngày 19/9 Âm Lịch-Xuất Gia), trang nhà Pháp Nhãn kính mời Qúy vị xem về đức tính của Mẹ Hiền Quan Âm và nghe nhạc về Đức Quan Âm.


Mẹ hiền Quan Thế Âm, Người có tình thương lớn, có khả năng lắng nghe những tiếng đau khổ của chúng sanh. Mỗi khi ta gặp hoạn nạn, một lòng ta tha thiết nghĩ tới Mẹ hiền, thì Mẹ hiền sẽ hiện ra ngay và giúp đỡ chúng ta được tai qua nạn khỏi. 


Trong cuộc sống hằng ngày, Cha ta có thể là một đức Mẹ hiền Quan Thế Âm, Mẹ ta có thể là một đức Mẹ hiền Quan Thế Âm, và con ta có thể là một đức Mẹ hiền Quan Thế Âm bằng xương bằng thịt có mặt với ta ngay trong cuộc sống hiện tại.

Khi ta gặp khó khăn, ta cầu khẩn đức Mẹ, thì đức Mẹ hiền Quan Thế Âm sẽ hiện ra ngay và cứu giúp chúng ta liền. Lúc ấy chúng ta được an vui và hạnh phúc.

Bởi vì hạnh phúc của mình chính là hạnh phúc của Ba và của Má mình, An lạc của mình chính là an lạc của con cái mình, Tình thương của Ba của Má mình chính là tình thương của đức Mẹ hiền Quan Thế Âm.

Và ngược lại, trong đời sống hằng ngày, nếu chúng ta không cố gắng tu tập, thì bất hạnh của mình chính là bất hạnh của tất cả. Chúng ta hiểu và thực hành được như vậy, thì an lạc và hạnh phúc của đức Mẹ hiền Quan Thế Âm có khả năng thấm vào và làm mát dịu thân tâm.

Bây giờ xin mời các bạn cùng nhau thực tập niệm danh hiệu đức Mẹ hiền Quan Thế Âm nha.

Thở vào, mình niệm NAM MÔ ĐỨC MẸ HIỀN QUAN THẾ ÂM.

Thở ra, mình cũng niệm NAM MÔ ĐỨC MẸ HIỀN QUAN THẾ ÂM.

Mình thực tập như vậy 5 phút nha.




 Con Nhớ Đức Quan Âm 
(xin bấm vào để xem)


Ngài Quan Âm Thị Kính
(xin bấm vào để xem)



Niệm Phật Gặp Quan Âm
(xin bấm vào để xem)



Mẹ Hiền Quan Âm
 (xin bấm vào để xem) 



Ngài Quan Âm, Vị Phật Thế Gian
(xin bấm vào để xem)



Mẹ Hiền Quan Âm Cứu Khổ
(xin bấm vào để xem)



Nam Mô Quan Thế Âm
(xin bấm vào để xem)





Ngài Quan Âm Mẹ Hiền Từ Bi
(xin bấm vào để xem)




 Quan Âm Đại Nguyện
(xin bấm vào để xem)