Friday, September 16, 2011

Trang Nhà Pháp Nhãn xin trân trọng giới thiệu đến Qúy vị những bài nhạc Phật giáo.

(We would like to introduce the Buddhist songs  of Phap Nhan)Nhân ngày viá Đức Phật Thích Ca Thành Đạo (8/12) chúng con xin cúng dường thêm những bài hát ca ngợi Đức Thế Tôn,
Kính chúc Qúy vị thân tâm an lạc!

We Would like to offer more Buddhist songs about praising of Sakyamuni Buddha Memorial Enlightenment Day (8-12 Lunar calendar)
May you all have peace and happiness in mind and body!


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
This movie includes Pictures of Lord Sakyamuni Buddha and Recites "Nammo Lord Original Master of Sakyamuni Buddha" in Vietnamese

(Xin Bấm vào để xem và nghe Nhạc)
(Please click and watch this song)Thị Hiện Đản Sanh

Appearance of Buddha’s Birthday

(Xin Bấm vào để xem và nghe Nhạc)
(Please click and watch this song)

Đức Phật Thích Ca
Lord Sakyamuni Buddha
(Xin Bấm vào để xem và nghe Nhạc)
(Please click and watch this song)


Lord Sakyamuni Buddha
(Xin Bấm vào để xem và nghe Nhạc)
(Please click and watch this song)


Đón Mừng Đức Phật
Greeting Lord (Sakyamuni) Buddha
(Xin Bấm vào để xem và nghe Nhạc)
(Please click and watch this song)


Mừng Đức Phật Về 
Welcoming Lord Buddha (Jade Buddha) here 
(Xin Bấm vào để xem và nghe Nhạc)
(Please click and watch this song)


Con Tìm Thấy Như Lai
(I Find Out Buddha)

(Xin Bấm vào để xem và nghe Nhạc)
(Please click and watch this song)Ánh Sáng Đức Phật
(Light of Buddha)

(Xin Bấm vào để xem và nghe Nhạc)
(Please click and watch this song)

Mùa Xuân Đức Phật Về
Spring, Buddha comes
(Xin Bấm vào để xem và nghe Nhạc)
(Please click and watch this song)

Nhân ngày viá Đức Phật A Di Đà chúng con xin cúng dường thêm những bài hát về Tịnh Độ,
Kính chúc Qúy vị thân tâm an lạc!

We Would like to offer more Buddhist songs about Pure Land of Amitabha Buddha Memorial Day
May you all have peace and happiness in mind and body!  


Vía Đức Phật A Di Đà 
(Memorial Day of Lord Amitabha Buddha )
(Xin Bấm vào để xem và nghe Nhạc)
(Please click and watch this song)


Niệm Phật
Reciting Buddha’s name

(Xin Bấm vào để xem và nghe Nhạc)
(Please click and watch this song)


Nam Mô A Di Đà Phật
(Namo Amitabha Buddha)
(Xin Bấm vào để xem và nghe Nhạc)
(Please click and watch this song)


Cực Lạc Quốc (Western Pure Land)
(Xin Bấm vào để xem và nghe Nhạc)
(Please click and watch this song)Trở Về Với Đức Phật Di Đà
(Come back to Lord amitabha Buddha)
(Xin Bấm vào để xem và nghe Nhạc)
(Please click and watch this song)Niệm Phật Thiết Tha (Earnesly Reciting Amitabha Buddha's name)
(Xin Bấm vào để xem và nghe Nhạc)
(Please click and watch this song)


Con đi tìm Cha (Đức A Di Đà)
I am looking for Father -Amitabha Buddha
(Xin Bấm vào để xem và nghe Nhạc)
(Please click and watch this song)

Con Nhớ Đức Quan Âm
(Avalokiteshvara)
(Xin Bấm vào để xem và nghe Nhạc)
(Please click and watch this song) Nhớ Quê Hương
(Amitaba Buddha Pure Land)
(Xin Bấm vào để xem và nghe Nhạc)
(Please click and watch this song)